Фондация "Докова и доков за бъдеще"

|

ОБЩИ ПРАВИЛА

ФОНДАЦИЯ „ДОКОВА И ДОКОВ ЗА БЪДЕЩЕ“ 

Център за детско развитие „Усмивки“ 

 Версия 03 / 01.06.2023 г. 
Център за детско развитие „Усмивки“ е създаден от Фондация „Докова и Доков за бъдеще“ в подкрепата на деца в риск, деца с мигрантски произход и деца със специални образователни потребности.  

Работното време на детския център е от понеделник до петък, от 09.00 до 17.00 ч. В детския център се провеждат образователни занимания за деца от 3 до 7 г. на половин дневни смени: 

  • две групи от 09:30 до 12:30 ч.: деца от 3 до 4 г. и деца от 5 до 7 г. 
  • две групи от 13:30 до 16:30 ч.: деца от 3 до 4 г. и деца от 5 до 7 г. 

 Децата от първа смяна (09:30 до 12:30 ч.) е необходимо да пристигнат в периода от 09.15 до 09.30 ч. и да се вземат в 12.30 ч. 
Децата от втора смяна (13:30 до 16:30 ч.) е необходимо да пристигнат в периода от 13.15 до 13.30 ч. и да се вземат в 16,30 ч. 

Екипът на детския център покрива спектъра на специфичните потребности на децата – детски психолог, психолог-терапевт, начален педагог и учител по рисуване, начален учител по български език, музикотерапевт, логопед и аниматор за деца със специални образователни потребности. 

Всички ателиета и занимания може да разгледате на страницата на детския център.

За кандидатстване на дете за безплатна полудневна грижа е необходимо предварително да се попълни регистрационна форма на адрес: https://usmivki.eu/записване. До 10 (десет) дни след регистрация попълнилите формата ще получат на предоставената ел. поща  информация за възможностите за записване и посещения в център за детско развитие „Усмивки“. 

Всяко дете постъпващо в центъра е необходимо да си носи бутилка за вода (за многократно използване) и пантофи. За деца от 3 до 5 години е желателно да се носят резервни дрехи, в случаите на необходимост. Детският център не носи отговорност за изгубени дрехи, обувки и аксесоари. 

Не се допуска внасянето на храна, напитки, лекарства, остри и опасни предмети или играчки, с които децата могат да наранят себе си или околните. Детският център не се ангажира с удовлетворяване на хранителните нужди, вкл. и на деца с алергия или специални хранителни режими.  

Родителите не се допускат в помещенията на групите, освен в предварително уговорените съвместни дейности или събития. 

Служителите на детския център са в правото си да прекъснат престоя на всяко дете, ако то с поведението си застрашава безопасността, спокойствието или здравето на други деца. 

Детският център гарантира правата, свободата, сигурността и достойнството на всяко дете, създава основа за равни възможности за физическо, интелектуално развитие и възпитаване в дух на толерантност и разбирателство. Въведени са Етичен кодекс и Политика за закрила на децата от най-висок стандарт, съгласно изискванията на Детския фонд на ООН (UNICEF). 

При приемане в първия ден на децата в центъра, родителите подписват декларация-съгласие, в която се съдържа следната информация: 

 1. Период на записване. 

Родителите се задължават да спазват работното време на центъра. В случай, че възникне ангажимент и не могат да доведат детето в посочения период са длъжни да се обадят или да изпратят съобщение по viber на телефон +359 887 888 555.  

Родителите се задължават да осигурят мобилен телефон за комуникация, като отговарят на обаждания, както и да вземат детето при необходимост и преди изтичане на работното време за съответната група, ако бъдат уведомени. 

2. Здравословно състояние. 

Родителят декларира, че общото здравословно и психическо състояние на детето позволява престой в Детски център „Усмивки“, като то е здраво и няма други състояния, които биха могли да влошат или застрашат здравето му, или да застрашат психическото или физическото здраве на другите деца в центъра. Ако детето има температура, кашлица или други симптоми на заболяване, родителят ще бъде уведомен да го вземе незабавно от центъра.  

3. Лични данни. 

Посочените лични данни на родителя и данните на детето, в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни (име, адрес, телефон), ще бъдат използвани за информативна и регистрационна цел. Родителят е информиран, че може да оттегли съгласието си по всяко време, като изпрати електронна поща на foundation@dokovi.bg. 

Родителят е запознат с Политиката за защита на личните данни в Център за детско развитие „Усмивки“, достъпна на сайта на Фондацията: https://dokovi.bg/politika-za-zashtita-na-lichnite-danni/. 

4. Снимки, видеозаснемане и видеонаблюдение. 

Родителят разрешава да се правят снимки и видео на детето по време на занятията, с цел популяризиране на центъра и информираност на обществеността; за използване на снимки и/или видеоклипове в групата на центъра и фондацията във фейсбук, в страницата на центъра и на Фондацията, или в съпътстващи рекламни материали за нуждите на центъра или Фондацията, както и за партньорите, които подпомагат центъра вкл. Детски фонд на ООН – UNICEF,  Сдружение „Образовай и вдъхновявай“ и Национална мрежа за децата. 

Родителят е запознат с Политиката за видеонаблюдение в центъра с основни цели – сигурност, безопасност, предпазване на децата, на служители и доброволци, и за защита на активите, поставена на информационното табло в центъра. 

5. Политика за закрила на децата и етичен кодекс. 

Родителят е запознат, че Фондация „Докова и Доков за бъдеще“ прилага Политика за закрила на децата (https://dokovi.bg/politika-za-zakrila-na-deczata/) и Етичен кодекс (https://dokovi.bg/etichen-kodeks/), включително показва нулева толерантност към сексуалната експлоатация и злоупотреба (Protection against sexual exploitation and abuse – PSEA), като спазва правилата на Конвенцията на ООН за правата на детето и специалните мерки за защита от сексуална експлоатация и сексуално насилие (ST/SGB/2003/13) на Секретариата на ООН.     

6. Опазване на доброто име на центъра. 

Родителят лично от свое име и от името на детето декларира, че няма да извършва действия, които накърняват престижа на Центъра за детско развитие „Усмивки“ или на Фондация „Докова и Доков за бъдеще“. 

Родителите е необходимо предварително да се запознаят с правилата на Център за детско развитие „Усмивки“ и да ги разяснят на децата си. 
Детският център е изцяло безплатен. При желание родителите могат да дарят средства в кутията за дарения в центъра или по сметката на фондацията: 

Банка: ДСК

Получател: „Докова и Доков за бъдеще“

IBAN: BG31STSA93000028622777 

BIC: STSABGSF 

Основание: Детски център 

ЗАПИСВАНЕ