Стамена Христова

Стамена Христова е детски учител и педагог с 13 годишен опит в системата на предучилищното образование. Тя работи като директор на образователна институция, детски учител и ръководител на допълнителна дейност – театрална школа и обучение по чужд език. 

Придобива I-ва професионално-квалификационна степен и образователна и научна степен „доктор“, като защитава успешно дисертационен труд на тема: „Игров модел за чуждоезиково обучение при деца от предучилищна възраст“. 

Стамена Христова е член на Секция за методическа подкрепа на детски учители към Регионален методически съвет към РУО – Варна и сертифициран външен инспектор към Национален инспекторат по образованието. 

Професионално-творческите интереси на Стамена Христова, са в областта на педагогиката, ранно чуждоезиково обучение, сугестопедия, арт-терапия, изобразително изкуство, театър за деца, игрови методики на обучение, интериор на образователното пространство и управление на образованието.  

Стамена Христова е носител на множество награди, грамоти и отличия в национални и международни конкурси в сферата на предучилищното образование, културата, изкуството и работата с деца. Тя подготвя и представя множество даровити деца на национално и международно равнище, в областта на сценичното изкуство и езиково обучение. 

Стамена Христова е благодарна на Фондация „Докова и Доков за бъдеще“ за възможността да посвети своята работа върху оказването на подкрепа за по-бърза интеграция на деца от мигрантски произход в българската образователна система. Тя провежда активно обучение по български език на деца в предучилищна възраст в детския център, като обучението се осъществява по собствен авторски модел и образователни материали „Български език в игри“.