Български
език в игри

Български
език в игри

Български
език в игри

Обучението по български език обхваща всички малки посетители на центъра, които се нуждаят от образователна, психологическа и емоционална подкрепа. Провежда се два пъти седмично, под формата на игрова ситуация с времетраене от 30 мин. Това дава възможност за съвместна дейност с децата, в процеса на която играта се включва непринудено в дейността и езикът-цел я съпровожда по естествен път. Създават се условия, в които детето се чувства свободно, изпитва положителни емоции и радост. Ситуациите включват различни видове игри, с тематично интегрирани дейности (разучаване на песни и стихотворения съпроводени с движения, танци, рисуване и др.). Включените игри и дейности в ситуациите са изключително гъвкави и се определят от възможностите, желанието и интересите на децата в конкретните групи.  

Обучението през играта и творчеството е деликатна, ненатраплива и естествена за децата. Позволява свобода на изразяването и естествено свързване с детските нужди, интереси и темп на развитие. Освен това, игровият модел следва идеята, че езиковото обучение и подготовка за ограмотяване (като част от общото образование и грижи в ранна детска възраст), трябва да осъществят в благоприятна среда и с гъвкави дидактични средства, които са формулирани предварително в теоретичен план, но се създават в реалната практика на обучение, съвместно децата. По този начин, обучението по български език съответства на нуждите при динамично променящите се условия и специфики на децата в групите.  

По своята същност, използваният игров модел, предлага активно и целесъобразно приложение на предпочитани от децата игри в процеса на езиково обучение, при които се:  

  • отчитат детските способности, потребности, интереси, желания, темп на работа и др.;  
  • разработват адекватни материали за игрово обучение;  
  • използва ефективен педагогически инструментариум;  
  • акцентира върху образователния напредък при разширяване възможностите на цялостното детско развитие. 

Обучението по български език мултиплицира и надгражда интегриран в практиката теоретико-емпиричен модел за ранно чуждоезиково обучение при деца от предучилищна възраст (Христова С., 2021). Моделът обвързва играта с идеята за цялостно развитие на детската личност (езиково, познавателно, емоционално-волево, социално-нравствено, творческо и физическо). 

 При провеждане на обучението са използвани авторски дидактични средства – игров комплект „Български език в игри“, включващ комплекс от автентични, адаптирани и традиционни игри и игрови упражнения; пълноцветни тематични флашкарти и българската азбука; комбинирани карти за специфични езикови игри; дидактични листове и материали, които развиват детското внимание, памет, мислене, фина моторика, въображение и креативност.  

Водещ: учител, педагог, педагог-аниматор 
/д-р Стамена Христова/ 

Повече информация за игровия модел на обучение „Български език в игри“ и дидактичните материали може да получите ТУК.