Фондация "Докова и доков за бъдеще"

|

Логопедични
занимания
и терапия

Логопедични
занимания
и терапия

Логопедични
занимания и терапия

Логопедичната терапия в ранна детска възраст подкрепя процеса на развитие на комуникативни умения при деца с различни по степен и произход трудности в развитието. Тя може да бъде насочена към стимулиране на орално-моторната, мимическа и дъвкателна мускулатура, проговарянето, както и към развитието на умения за общуване и игра.  

Логопедът консултира и диагностицира всички компоненти на речта и когнитивните процеси, разработва групови и индивидуални корекционни програми и работи комплексно, включително при необходимост и в сътрудничество с родителите за преодоляване на нарушенията в развитието на речта. 

В логопедията всичко започва с правилното дишане – в заниманията формираме речевото дишане, вдишване и дълбоко издишване. Провеждаме пръстова гимнастика под звуков съпровод с многократно повторение на изучавания звук и образуване на сричка. Играем логопедични игри за автоматизиране на звука и усуквания на езика с изучавания звук. По този начин фиксираме звука и тренираме паметта на децата. Заниманията могат да се провеждат в групи или индивидуално. 

ЗАПИСВАНЕ